Vườn Sachi Phạm Văn Dư

Nông trại
Thôn 10 Nam Bình, Đak Song, Đak Nông
0.4 ha
2 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm vườn sachi. Kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cây.. lấy mẫu đất
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Xuống vườn kiểm tra, đo pH, hưỡng dẫn chăm sóc
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: