HTX NÔNG LÂM NGHIỆP TÂN THÀNH Quản Lý Vùng Trồng Sachi

Quản lý vùng sản xuất

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
thu hoạch
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
tỉa đột hài quả chín
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
thu hoạch
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
thăm vườn
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
xịt thuốc ảgiscompanion và megaabai6ec
Ảnh và video: