HTX NÔNG LÂM NGHIỆP TÂN THÀNH Quản Lý Vùng Trồng Sachi

Quản lý vùng sản xuất

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
phát cỏ, quan sát sự phát triển của cây.
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
tỉa lá cho cây thông thoáng
Ảnh và video:
Chi tiết:
quan sát sự sinh trưởng của cây
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
huong dan cat tia canh tao tan
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Công việc:
Ảnh và video: