HTX Đồng Nguyên Quản Lý Vùng Trồng Sacha InChi

Quản lý vùng sản xuất

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vườn cây sinh trưởng ko đều, thiếu dinh dưỡng, vườn nhiễm tuyến trùng, triển khai làm giàn, bấm ngọn hãm chiều cao, xử lý tuyến trùng và nấm khuẩn bằng Agri S copperion + chitosan.sau 7 ngày tưới tricho + trùn quế bổ sung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video:
Chi tiết:
kiểm tra vườn anh Thành thôn Đăk Kual5, xã N' Drung, Đăk Song triển khai công việc xử lý nano đồng, humic, emi sachi, trùn quế, trichoderma. kiểm tra vườn thấy bình thường, pH 6.0
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
nho co góc bang tay
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
kiểm tra sâu bệnh thực trạng canh tác tình hình sâu bệnh hại
Ảnh và video:
Chi tiết:
Kiểm tra tình trang phát triển cây sachi vườn a thành htx đồng nguyên. Cây phát triển không đều, sâu ăn lá. Hướng dẫn cách chăm sóc, chuẩn bị kế hoạch cấp phân thuốc.
Ảnh và video: