HTX SX TIÊU SẠCH BỀN VỮNG HƯNG PHƯỚC Quản Lý Vùng trồng Sachi

Người đánh giá
Xã Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Thành quả
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
hai Sachi
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tươi sach i
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
hình như thiếu nước
Ảnh và video :
Chi tiết:
chăm sóc cây sachi và vắt ngọn lên dàn
Ảnh và video :