HTX SX TIÊU SẠCH BỀN VỮNG HƯNG PHƯỚC Quản Lý Vùng trồng Sachi

Quản lý vùng sản xuất
Xã Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
tươi sach i
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
hình như thiếu nước
Ảnh và video:
Chi tiết:
chăm sóc cây sachi và vắt ngọn lên dàn
Ảnh và video:
Chi tiết:
quả to rồi đây bao lâu nữa thì chín
Ảnh và video:
Chi tiết:
sịt thuốc cây sachi
Ảnh và video: