Chi tiết:
lấy mẫu đất, hướng dẫn cắt cành gốc, sử dụng trico, trùn quế
Ảnh và video :