Công việc:
Chi tiết:
hương dẫn dăng dây.cách cho cây leo hướn dẫn xử lý vật tư
Ảnh và video :