Chi tiết:
Vườn cây phát triền bình thường. - Cây ra quả ít do bị rọp bóng. - Cây leo theo trụ sống, chưa làm giàn. Triễn khai: - phát dọn bớt cành trụ sống tạo thông thoáng. - Giăng giàn cho cây leo.
Ảnh và video :