Chi tiết:
Xuống vườn kiểm tra, đo pH, hưỡng dẫn chăm sóc
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :